نانوایی
غذا و خوار و بار

نوعخدمات در محلساعات کار
۱۳۹۵-۰۴-۱۱
۱۳۹۶-۰۲-۰۱
73

بربری تهران

اطلاعات ناقص
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۵-۰۳-۲۵
۱۳۹۶-۰۴-۰۱
54

سنگک پزی محجوب

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
54
۱۳۹۵-۰۶-۲۱
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
85