نانوایی
غذا و خوار و بار

نوعخدمات در محلساعات کار
۱۳۹۵-۰۴-۱۱
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
114

سنگک پزی محجوب

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
124

بربری تهران

اطلاعات ناقص
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۵-۰۳-۲۵
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
132
۱۳۹۵-۰۶-۲۱
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
192