نانوایی
غذا و خوار و بار

نوعخدمات در محلساعات کار
۱۳۹۵-۰۴-۱۱
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
150

سنگک پزی محجوب

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
167

بربری تهران

اطلاعات ناقص
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۵-۰۳-۲۵
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
177
۱۳۹۵-۰۶-۲۱
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
231