نانوایی
غذا و خوار و بار

نوعخدمات در محلساعات کار
۱۳۹۵-۰۴-۱۱
۱۳۹۶-۰۲-۰۱
82

بربری تهران

اطلاعات ناقص
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۵-۰۳-۲۵
۱۳۹۶-۰۴-۰۱
73

سنگک پزی محجوب

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
64
۱۳۹۵-۰۶-۲۱
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
109