آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
100
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
119
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
77
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۶-۰۴-۲۷
121
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۶-۰۴-۳۱
88
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
115
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
96
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
142