آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
241
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
202
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
244
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
247
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
287
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
240
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
217
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
279