آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
125
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
149
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
97
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۶-۰۴-۲۷
142
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۶-۰۴-۳۱
128
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
140
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
115
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
169