آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
80
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
107
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
60
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۶-۰۴-۲۷
104
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۶-۰۴-۳۱
71
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
89
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
76
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
125