آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
288
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
260
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
301
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
304
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
334
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
291
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
264
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
327