آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
100
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
77
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
96
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۶-۰۴-۳۱
97
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
115
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
119
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۶-۰۴-۲۷
121
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
142