آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
178
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
139
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
164
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
184
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
184
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
188
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
228
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
233