آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
73
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
47
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۶-۰۴-۳۱
62
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
68
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
76
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
96
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۶-۰۴-۲۷
96
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
114