آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
80
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
60
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۶-۰۴-۳۱
71
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
76
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
89
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۶-۰۴-۲۷
104
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
107
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
125