آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
219
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
253
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
265
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
266
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
237
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
266
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
295
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
297