آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
151
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
117
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
138
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۶-۰۴-۳۱
156
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
160
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۶-۰۴-۲۷
164
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
204
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
206