آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
173
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
219
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
225
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
225
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
199
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
219
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
261
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
265