آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
253
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
219
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
265
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
266
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
297
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
266
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
237
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
295