آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
219
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
173
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
225
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
225
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
265
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
219
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
199
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
261