آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
163
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
219
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
124
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
172
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
171
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
173
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
150
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
213