آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
241
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
247
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
244
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
202
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
217
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
279
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
240
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
287