آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
163
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
150
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
213
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
171
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
173
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
172
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
124
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
219