آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
85
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
79
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
125
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۶-۰۴-۳۱
74
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
92
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۶-۰۴-۲۷
109
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
65
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
108