آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
127
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
117
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
170
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۶-۰۴-۳۱
133
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
143
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۶-۰۴-۲۷
144
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
99
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
153