آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
186
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
244
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
190
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
199
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
201
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
203
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
153
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
245