آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
288
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
304
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
301
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
260
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
264
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
327
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
291
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
334