گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاخدمات در محلتعدادامکانات
۱۳۹۶-۰۱-۰۶
۱۳۹۷-۱۰-۱۳
1938
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
286
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
259
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
299
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
301
۱۳۹۵-۰۴-۲۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
249
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
244