گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاخدمات در محلتعدادامکانات
۱۳۹۶-۰۱-۰۶
۱۳۹۶-۱۰-۱۳
1617
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
219
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
174
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
226
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
225
۱۳۹۵-۰۴-۲۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
177
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
172