گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاخدمات در محلتعدادامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
192
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
177
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
219
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
174
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
226
۱۳۹۵-۰۴-۲۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
177
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
225
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
172