گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
177
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
232
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
133
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
132
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
85
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
89
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
88