گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
70
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
95
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۵-۱۱-۰۱
35
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۵-۱۱-۰۱
34
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۲-۰۱
37
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۲-۰۱
32
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۲-۰۱
31