گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
112
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
134
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
71
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
72
۱۳۹۵-۰۳-۲۳
۱۳۹۶-۰۳-۳۰
82
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
94