گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاخدمات در محلتعدادامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
264
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۷-۱۰-۲۴
243
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
286
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
259
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
299
۱۳۹۵-۰۴-۲۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
249
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
301
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
244