گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
151
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
206
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
110
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
107
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
133
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
122
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
117
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۶-۰۴-۲۷
164
۱۳۹۵-۰۴-۲۲
۱۳۹۶-۰۴-۲۹
117