گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیمساحتگنجایشفاصله از مرکز شهرامکانات عمومیخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۶-۰۱-۰۶
۱۳۹۶-۱۰-۱۳
1617
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۶-۱۰-۱۸
223
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
192
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
262
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
177
۱۳۹۵-۰۵-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
213