گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاخدمات در محلامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
125
۱۳۹۵-۰۳-۲۳
۱۳۹۶-۰۳-۳۰
92
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
97
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۶-۰۴-۲۷
142
۱۳۹۵-۰۴-۲۲
۱۳۹۶-۰۴-۲۹
96
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۶-۰۴-۳۱
128