گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
125
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
81
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
84
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۶-۰۴-۳۱
84
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۶-۰۴-۳۱
84
۱۳۹۵-۰۳-۲۳
۱۳۹۶-۰۳-۳۰
92
۱۳۹۵-۰۴-۲۲
۱۳۹۶-۰۴-۲۹
96
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
97