گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
150
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
106
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
109
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۶-۰۴-۳۱
111
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۶-۰۴-۳۱
114
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
116
۱۳۹۵-۰۴-۲۲
۱۳۹۶-۰۴-۲۹
116
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
122
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
133