گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاخدمات در محلتعدادامکانات
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
۱۳۹۷-۰۸-۰۶
3
۱۳۹۵-۰۴-۲۶
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
137
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
172
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
174
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
175
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
177
۱۳۹۵-۰۴-۲۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
177
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
192