گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاخدمات در محلتعدادامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۲۶
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
201
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
241
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۷-۱۰-۲۴
243
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
244
۱۳۹۵-۰۴-۲۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
249
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
259
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
264