گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
70
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۵-۱۱-۰۱
35
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۵-۱۱-۰۱
34
۱۳۹۵-۰۴-۲۶
۱۳۹۶-۰۲-۰۱
34