گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیمساحتگنجایشفاصله از مرکز شهرامکانات عمومیخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۶-۰۱-۰۶
۱۳۹۷-۱۰-۱۳
1938
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۷-۱۰-۱۸
302
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۷-۱۰-۲۴
326
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۷-۱۰-۲۴
243