گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیمساحتفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعداد اتاقامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
177
۱۳۹۶-۰۴-۰۷
۱۳۹۶-۰۶-۳۰
60
۱۳۹۶-۰۴-۰۶
۱۳۹۶-۰۶-۳۰
162
۱۳۹۶-۰۴-۰۸
۱۳۹۶-۰۶-۳۰
74
۱۳۹۶-۰۴-۰۶
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
56
۱۳۹۶-۰۴-۲۸
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
102
۱۳۹۶-۰۴-۳۰
۱۳۹۶-۰۷-۰۶
56
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
184
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
164