گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
177
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
133
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
132
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۶-۱۰-۱۸
170