گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
151
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
110
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
107
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۶-۱۰-۱۸
138
۱۳۹۶-۰۱-۰۶
۱۳۹۶-۱۰-۱۳
445
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
133
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
122