گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
98
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
56
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
57
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۶-۱۰-۱۸
85