گردشگری و حمل و نقل

فاصله از مرکز شهرامکانات عمومیخدمات در محلتعدادتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۷-۱۰-۱۸
302
۱۳۹۶-۰۱-۰۶
۱۳۹۷-۱۰-۱۳
1938
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
264
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۷-۱۰-۲۴
243
۱۳۹۵-۰۴-۲۶
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
201
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۷-۱۰-۲۴
326