گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
112
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
71
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
72
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۶-۱۰-۱۸
97
۱۳۹۶-۰۱-۰۶
۱۳۹۶-۱۰-۱۳
184