گردشگری و حمل و نقل

فاصله از مرکز شهرامکانات عمومیخدمات در محلتعدادتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۶-۱۰-۱۸
223
۱۳۹۶-۰۱-۰۶
۱۳۹۶-۱۰-۱۳
1617
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
192
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
177
۱۳۹۵-۰۴-۲۶
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
137
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
262
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
۱۳۹۷-۰۸-۰۶
3