گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاخدمات در محلتعدادامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
192
۱۳۹۶-۰۱-۰۶
۱۳۹۶-۱۰-۱۳
1617
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
262
۱۳۹۵-۰۴-۲۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
177
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
177
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
219