گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاخدمات در محلتعدادامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
264
۱۳۹۶-۰۱-۰۶
۱۳۹۷-۱۰-۱۳
1938
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۷-۱۰-۲۴
326
۱۳۹۵-۰۴-۲۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
249
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۷-۱۰-۲۴
243
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
286