بانک و بیمهrss

کد شعبهنوعخدمات در محلنمایندگی
۱۳۹۵-۰۴-۰۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1969
۱۳۹۵-۰۴-۱۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1262
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1297
۱۳۹۶-۰۵-۲۲
۱۳۹۸-۰۵-۲۹
1047
۱۳۹۶-۰۶-۲۹
۱۳۹۸-۰۹-۲۸
2320
۱۳۹۶-۰۸-۰۷
۱۳۹۸-۰۸-۱۴
1438
۱۳۹۶-۱۲-۰۸
۱۳۹۸-۱۲-۱۵
1115

شعبه مرکزی اردبیل

اطلاعات ناقص
اردبیل
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
تعداد کارکنان :
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
۱۳۹۹-۱۲-۲۰
913

بانک مسکن گرمی

اطلاعات ناقص
گرمی
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
تعداد کارکنان :
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
۱۳۹۹-۱۲-۲۰
354
خلخال
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
تعداد کارکنان :
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
۱۳۹۸-۱۲-۲۰
375