بانک و بیمهrss

کد شعبهنوعخدمات در محلنمایندگی
۱۳۹۶-۰۵-۲۲
۱۳۹۸-۰۵-۲۹
1047
۱۳۹۶-۰۸-۰۷
۱۳۹۸-۰۸-۱۴
1438
۱۳۹۶-۰۶-۲۹
۱۳۹۸-۰۹-۲۸
2320
۱۳۹۶-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۱-۲۳
604
۱۳۹۶-۱۲-۰۸
۱۳۹۸-۱۲-۱۵
1116
خلخال
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
تعداد کارکنان :
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
۱۳۹۸-۱۲-۲۰
375

مرکزی پارساباد

اطلاعات ناقص
پارساباد
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
تعداد کارکنان :
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
۱۳۹۸-۱۲-۲۰
370

بیله سوار

اطلاعات ناقص
بیله سوار
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
تعداد کارکنان :
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
۱۳۹۸-۱۲-۲۰
308

شعبه شریعتی اردبیل

اطلاعات ناقص
اردبیل
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
تعداد کارکنان :
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
۱۳۹۸-۱۲-۲۰
1166