بانک و بیمهrss

کد شعبهنوعخدمات در محلنمایندگی
۱۳۹۶-۰۸-۰۷
۱۳۹۸-۰۸-۱۴
1288
۱۳۹۵-۰۴-۰۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1750
۱۳۹۶-۱۱-۰۷
۱۳۹۸-۱۱-۱۴
1177
۱۳۹۶-۱۲-۰۸
۱۳۹۸-۰۲-۱۵
952

شعبه مرکزی اردبیل

اطلاعات ناقص
اردبیل
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
تعداد کارکنان :
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
۱۳۹۹-۱۲-۲۰
662

بانک مسکن گرمی

اطلاعات ناقص
گرمی
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
تعداد کارکنان :
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
۱۳۹۹-۱۲-۲۰
274
خلخال
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
تعداد کارکنان :
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
۱۳۹۸-۱۲-۲۰
295

مشکین شهر

اطلاعات ناقص
مشگین شهر
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
تعداد کارکنان :
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
۱۳۹۹-۱۲-۲۰
409

مرکزی پارساباد

اطلاعات ناقص
پارساباد
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
تعداد کارکنان :
۱۳۹۶-۱۲-۱۳
۱۳۹۸-۱۲-۲۰
292
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1156