علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیتعداددانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
1781
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
510
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1727
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
437
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
1038
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
752
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
800
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
1279
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۸-۰۲-۱۲
786

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
731