علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1008
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
664
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
718
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
468
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
550

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
392
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
264
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
659

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
380
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
386