علم و فرهنگ و هنر

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتبرگزاری آزمونخدمات در محلتعدادنمایندگی
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
181
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
562
۱۳۹۵-۰۶-۱۲
۱۳۹۶-۱۰-۱۹
194
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۶-۱۰-۲۰
367
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۶-۱۰-۲۰
210

آموزشگاه برتر

مورد تایید
تعداد استاد : 20
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی
۱۳۹۴-۱۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
518
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
237
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
182
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
236