علم و فرهنگ و هنر

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی
تعداد استاد : 12
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
136

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
123
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
242
۱۳۹۵-۰۴-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
210
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
174
۱۳۹۵-۱۱-۱۶
۱۳۹۷-۰۲-۲۳
172
۱۳۹۶-۰۱-۱۴
۱۳۹۶-۱۰-۲۱
182
۱۳۹۶-۰۲-۱۶
۱۳۹۶-۱۰-۲۳
172