علم و فرهنگ و هنر

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتبرگزاری آزمونخدمات در محلتعدادنمایندگی
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۶-۰۳-۱۵
128
۱۳۹۵-۰۶-۱۲
۱۳۹۶-۱۰-۱۹
134
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۶-۱۰-۲۰
278
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۶-۱۰-۲۰
150

آموزشگاه برتر

مورد تایید
تعداد استاد : 20
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی
۱۳۹۴-۱۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
217
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
171
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۴-۱۱
137
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
180