علم و فرهنگ و هنر

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتبرگزاری آزمونخدمات در محلتعدادنمایندگی
۱۳۹۵-۰۶-۱۲
۱۳۹۶-۱۰-۱۹
171
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۶-۱۰-۲۰
329
۱۳۹۵-۰۶-۱۳
۱۳۹۶-۱۰-۲۰
189

آموزشگاه برتر

مورد تایید
تعداد استاد : 20
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی
۱۳۹۴-۱۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
276
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
211
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۴-۱۱
156
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
217
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
226