علم و فرهنگrss

حوزه فعالیترشته تحصیلیبرگزاری آزمونخدمات در محلکدسال تولد
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
263
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
659
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
386
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1227
مشگین شهر
نمایش فاصله
تعداد استاد : 13
درسهای ارائه شده : ریاضی, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۸-۰۵-۲۴
2827
۱۳۹۵-۱۱-۱۱
۱۳۹۸-۱۰-۱۸
1951
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
692
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1166
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۶-۱۱
2884
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
1000