علم و فرهنگ و هنر

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۶-۰۳-۱۵
73

آموزشگاه برتر

مورد تایید
تعداد استاد : 20
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی
۱۳۹۴-۱۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
166
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۷-۰۷-۰۱
75
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
130
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۵-۱۲-۰۱
125
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۲-۰۱
252