علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۸-۰۱-۱۱
1650
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۸-۰۱-۱۲
393
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۱-۳۰
208
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۸-۰۲-۱۲
732
۱۳۹۶-۰۵-۰۸
۱۳۹۸-۰۲-۱۵
1256
۱۳۹۵-۱۱-۱۶
۱۳۹۸-۰۲-۲۳
879
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۸-۰۳-۳۰
1004