علم و فرهنگ و هنر

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی
۱۳۹۶-۰۶-۲۸
۱۳۹۷-۰۷-۰۴
81
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
۱۳۹۷-۰۶-۰۹
102
۱۳۹۶-۰۶-۲۸
۱۳۹۷-۰۷-۰۴
102

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
123
تعداد استاد : 12
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
136
۱۳۹۵-۱۱-۱۶
۱۳۹۷-۰۲-۲۳
172
۱۳۹۶-۰۲-۱۶
۱۳۹۶-۱۰-۲۳
172
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
174