علم و فرهنگ و هنر

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی
۱۳۹۶-۰۶-۲۸
۱۳۹۷-۰۷-۰۴
42

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
48
۱۳۹۶-۰۶-۲۸
۱۳۹۷-۰۷-۰۴
59
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
۱۳۹۷-۰۶-۰۹
69
تعداد استاد : 12
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
74
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
143
۱۳۹۶-۰۱-۱۴
۱۳۹۶-۱۰-۲۱
147
۱۳۹۶-۰۲-۱۶
۱۳۹۶-۱۰-۲۳
147