علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
39
۱۳۹۷-۱۰-۰۹
۱۳۹۸-۱۰-۱۶
87
۱۳۹۷-۱۰-۱۰
۱۳۹۸-۱۰-۱۷
124
۱۳۹۷-۱۰-۱۵
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
167
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۱-۳۰
208

ولی ملکی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
296

بابک رضازاده

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۷-۳۰
۱۳۹۸-۰۸-۰۷
301
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
316
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۸-۰۱-۱۲
393
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
410