علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلینمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
39
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
553
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
902
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
316

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1264
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۱-۳۰
208
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4027
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1162
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1267
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1123