علم و فرهنگ و هنر

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی
تعداد استاد : 12
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
188

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۷-۰۷-۱۱
175
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
267
۱۳۹۵-۰۴-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
233
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
191
۱۳۹۵-۱۱-۱۶
۱۳۹۷-۰۲-۲۳
200
۱۳۹۶-۰۱-۱۴
۱۳۹۷-۱۰-۲۱
202
۱۳۹۶-۰۲-۱۶
۱۳۹۷-۱۰-۲۳
190