علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیبرگزاری آزمونمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلینمایندگیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
152
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
795
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
1080
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
452

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1390
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
297
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1347
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4307
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1270
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1230