علم و فرهنگrss

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1390
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
301
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1349
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4315
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1273
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1230
۱۳۹۵-۰۴-۰۱
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
1677
۱۳۹۵-۰۴-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1151
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۸-۰۳-۳۰
1152
۱۳۹۵-۱۱-۱۶
۱۳۹۸-۰۸-۲۳
966