علم و فرهنگrss

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1497
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
366
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4461
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1357
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1409
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1295
۱۳۹۵-۰۴-۰۱
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
1742
۱۳۹۵-۰۴-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1206
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۸-۰۹-۳۰
1238