علم و فرهنگrss

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1337
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
263
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1314
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4195
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1227
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1184
۱۳۹۵-۰۴-۰۱
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
1623
۱۳۹۵-۰۴-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1116
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۸-۰۳-۳۰
1093
۱۳۹۵-۱۱-۱۶
۱۳۹۸-۰۲-۲۳
931