علم و فرهنگrss

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1264
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۱-۳۰
208
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4027
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1162
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1267
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1123
۱۳۹۵-۰۴-۰۱
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
1552
۱۳۹۵-۰۴-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1073
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۸-۰۳-۳۰
1004
۱۳۹۵-۱۱-۱۶
۱۳۹۸-۰۲-۲۳
879