علم و فرهنگrss

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1335
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
257
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1311
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4179
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1225
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1180
۱۳۹۵-۰۴-۰۱
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
1612
۱۳۹۵-۰۴-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1112
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۸-۰۳-۳۰
1086
۱۳۹۵-۱۱-۱۶
۱۳۹۸-۰۲-۲۳
923