علم و فرهنگrss

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی

آموزش از راه دور افق

اطلاعات کامل
تعداد استاد :
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی
۱۳۹۶-۰۷-۰۴
۱۳۹۸-۰۷-۱۱
1491
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۶-۳۰
364
تعداد استاد : 15
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
4445
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1355
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1407
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1294
۱۳۹۵-۰۴-۰۱
۱۳۹۹-۰۲-۱۱
1737
۱۳۹۵-۰۴-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
1202
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۸-۰۹-۳۰
1235