علم و فرهنگ و هنر

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
562
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
181

آموزشگاه برتر

مورد تایید
تعداد استاد : 20
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی
۱۳۹۴-۱۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
518
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
237
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
182
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
115
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۶-۰۶-۳۱
236