صنایع و کشاورزیrss

مسیر دسترسیحوزه فعالیتمساحتفاصله از مرکز شهرخدمات در محلپارکینگامکاناتساعات کار
۱۳۹۵-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۰۳-۰۲
1487
۱۳۹۸-۰۲-۱۶
۱۳۹۹-۰۲-۱۸
46
۱۳۹۷-۰۷-۰۱
۱۴۰۰-۰۱-۱۳
1052
۱۳۹۶-۱۰-۰۲
۱۴۰۰-۰۱-۰۱
1224
۱۳۹۵-۰۶-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۰۲
1228