آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
70
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
95
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
111
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
67
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
76
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۶-۰۴-۳۱
61
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۶-۰۴-۲۷
95
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
46