آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
178
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
139
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
188
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
184
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
233
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
228
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
164
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
184