آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
285
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
255
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
298
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
299
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
322
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
256
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
288
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
330