آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
151
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
117
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
165
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
159
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
208
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
206
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
142
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
162