آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
112
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
134
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
156
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
107
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
130
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۶-۰۴-۳۱
114
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۶-۰۴-۲۷
131
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
88