آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
223
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
178
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
229
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
228
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
265
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
201
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۷-۰۷-۲۹
222
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
269