آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
80
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
107
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
125
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
76
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
90
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۶-۰۴-۳۱
72
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۶-۰۴-۲۷
105
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
61