آثار باستانی
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
96
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
116
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
136
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
93
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
110
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۶-۰۴-۳۱
84
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۶-۰۴-۲۷
117
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
76