مجالس و هنرrss

مساحتگنجایشخدمات در محلامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۷-۱۲-۲۲
۱۳۹۹-۱۲-۲۹
2214
۱۳۹۷-۰۹-۱۸
۱۳۹۹-۰۹-۲۵
998
۱۳۹۷-۰۱-۲۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۴
1634
۱۳۹۶-۰۷-۲۹
۱۳۹۹-۰۸-۰۶
2446
۱۳۹۵-۱۱-۰۸
۱۴۰۰-۰۶-۱۲
2203
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۹-۱۰-۲۴
3391

تالار فلویا

مورد تایید
سبزه میدان
نمایش فاصله
خودپرداز : دارد
۱۳۹۵-۰۳-۱۷
۱۴۰۰-۰۳-۰۲
3226
۱۳۹۸-۰۹-۲۴
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
740
۱۳۹۵-۰۳-۱۳
۱۳۹۹-۱۰-۱۹
1302