علم و فرهنگrss

حوزه فعالیتسایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
545
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
466
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
401
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
616
۱۳۹۷-۰۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
601
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
۱۴۰۰-۰۲-۱۵
562
۱۳۹۷-۰۲-۰۷
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
890

صمد افقهی

اطلاعات کامل
مشگین شهر
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
656
۱۳۹۷-۰۲-۰۵
۱۳۹۸-۰۲-۱۲
723
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
690