علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۱-۲۹
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
869
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
796
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
1386
۱۳۹۷-۰۱-۲۴
۱۳۹۹-۰۱-۳۱
987
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
1088
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۹-۰۱-۱۲
476
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۰۱-۱۱
1851
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
1042
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
997
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1811