علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
697
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
1089
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۹-۱۱-۱۸
963
۱۳۹۷-۰۱-۰۵
۱۳۹۸-۰۱-۱۲
393
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۸-۰۱-۱۱
1650
۱۳۹۷-۰۱-۰۲
۱۳۹۹-۱۱-۰۹
857
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
824
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۹-۱۲-۰۱
1621
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
۱۳۹۸-۰۱-۳۰
208