علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۸-۰۷-۰۱
1270
۱۳۹۷-۰۹-۲۵
۱۳۹۸-۰۹-۲۵
475
۱۳۹۷-۰۸-۱۰
۱۳۹۸-۰۸-۱۷
211
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۳۹۸-۰۵-۱۵
531
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۳۹۸-۰۵-۱۵
543
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۱۰-۱۱
572
۱۳۹۶-۱۲-۲۸
۱۳۹۹-۱۲-۰۶
472
۱۳۹۶-۱۲-۲۵
۱۳۹۸-۱۱-۰۳
616
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
840