علم و فرهنگrss

سایر تخصص هارشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۹-۲۵
۱۳۹۸-۰۹-۲۵
274
۱۳۹۷-۰۸-۱۰
۱۳۹۸-۰۸-۱۷
122
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۳۹۸-۰۵-۱۵
429
۱۳۹۷-۰۵-۰۸
۱۳۹۸-۰۵-۱۵
412
۱۳۹۷-۰۱-۱۱
۱۳۹۸-۰۱-۰۹
1421
۱۳۹۷-۰۱-۰۴
۱۳۹۹-۱۰-۱۱
454
۱۳۹۶-۱۲-۲۸
۱۳۹۹-۱۲-۰۶
386
۱۳۹۶-۱۲-۲۵
۱۳۹۸-۱۱-۰۳
524
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
۱۳۹۸-۱۰-۲۲
703