سوئیت و اتاق اجاره ای
گردشگری و حمل و نقل

مساحتفاصله از مرکز شهرامکانات عمومیتعداد اتاقتعداد طبقه
۱۳۹۶-۰۴-۳۰
۱۳۹۶-۱۰-۲۹
96
۱۳۹۶-۰۴-۲۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۹
146
۱۳۹۶-۰۴-۰۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۹
102
۱۳۹۶-۰۴-۰۶
۱۳۹۶-۱۰-۲۹
205
۱۳۹۶-۰۴-۰۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۹
96