سوئیت و اتاق اجاره ای
گردشگری و حمل و نقل

مساحتفاصله از مرکز شهرامکانات عمومیتعداد اتاقتعداد طبقه