گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیمساحتگنجایشفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
100
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
58
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
59
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
119
۱۳۹۵-۰۵-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
90
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
140
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
71
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۶-۱۰-۱۸
88