گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاخدمات در محلتعدادامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۲۶
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
140
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
222
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
178
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
229
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
228
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
176
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
178
۱۳۹۵-۰۴-۲۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
181