گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیمساحتگنجایشفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
111
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
70
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
70
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
133
۱۳۹۵-۰۵-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
105
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
156
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
93
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۶-۱۰-۱۸
95