گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاخدمات در محلتعدادامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۲۶
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
201
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
285
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
255
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
298
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
299
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
242
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
240
۱۳۹۵-۰۴-۲۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
249