گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیمساحتگنجایشفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
125
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
81
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
84
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
149
۱۳۹۵-۰۵-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
117
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
170
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
107
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۶-۱۰-۱۸
105