گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیمساحتگنجایشفاصله از مرکز شهردورهامکانات عمومیکمبودهاخدمات در محلتعدادامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
70
۱۳۹۵-۰۳-۰۹
۱۳۹۷-۰۳-۱۶
95
۱۳۹۵-۰۵-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
58
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
76
۱۳۹۵-۰۴-۱۵
۱۳۹۶-۱۰-۲۲
37
۱۳۹۵-۰۶-۱۱
۱۳۹۶-۱۰-۱۸
62
۱۳۹۵-۰۷-۲۱
۱۳۹۶-۰۷-۲۸
111
۱۳۹۵-۰۷-۱۵
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
67