روستاrss
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از شهرجمعیتامکانات
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
۱۳۹۹-۰۶-۰۱
788
۱۳۹۸-۰۱-۰۷
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
281
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
612