روستاrss
گردشگری و حمل و نقل

مسیر دسترسیفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از شهرجمعیتامکانات
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
۱۳۹۹-۰۶-۰۱
631
۱۳۹۸-۰۱-۰۷
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
131
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۳۹۹-۰۶-۰۶
494