نتیجه جستجو

We found 2689 نتایج
فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیخدمات در محلکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۳-۰۳
۱۳۹۸-۰۳-۰۴
1261
۱۳۹۷-۰۲-۳۱
۱۳۹۸-۰۳-۰۷
535
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
600
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
581
۱۳۹۷-۰۳-۰۲
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
788
۱۳۹۷-۰۲-۳۱
۱۳۹۸-۰۳-۰۹
468