استان اردبیل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاخدمات در محلامکانات
۱۳۹۵-۰۵-۱۰
۱۳۹۶-۱۰-۱۷
185
۱۳۹۵-۰۶-۰۷
۱۳۹۶-۱۰-۱۴
109
۱۳۹۵-۰۶-۲۴
۱۳۹۶-۰۶-۰۱
172
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
70
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
۱۳۹۶-۰۴-۰۶
67