استان اردبیل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاخدمات در محلامکانات
۱۳۹۵-۰۳-۰۵
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
104
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
69
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
68
۱۳۹۵-۰۵-۱۰
۱۳۹۶-۱۰-۱۷
227
۱۳۹۵-۰۶-۰۷
۱۳۹۶-۱۰-۱۴
138
۱۳۹۵-۰۶-۲۴
۱۳۹۶-۰۶-۰۱
249
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
87