استان اردبیل

نوعخدمات در محلساعات کار
۱۳۹۷-۱۲-۲۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۳
12
۱۳۹۷-۱۲-۲۲
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
50
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
31
۱۳۹۷-۱۲-۰۷
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
66
۱۳۹۷-۱۱-۰۳
۱۳۹۸-۱۱-۱۰
94
۱۳۹۷-۱۰-۲۶
۱۳۹۸-۱۱-۰۳
178
۱۳۹۷-۱۰-۲۲
۱۳۹۸-۱۰-۲۹
111
۱۳۹۷-۱۰-۲۰
۱۳۹۸-۱۰-۲۷
117
۱۳۹۷-۱۰-۱۸
۱۳۹۸-۱۰-۲۵
112