استان اردبیل

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاخدمات در محلامکانات
۱۳۹۵-۰۳-۰۵
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
120
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
82
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
77
۱۳۹۵-۰۵-۱۰
۱۳۹۶-۱۰-۱۷
264
۱۳۹۵-۰۶-۰۷
۱۳۹۶-۱۰-۱۴
153
۱۳۹۵-۰۶-۲۴
۱۳۹۶-۰۶-۰۱
291
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
99