استان اردبیل

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی
تعداد استاد : 12
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
۱۳۹۹-۰۶-۳۰
74
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
212
۱۳۹۵-۰۳-۲۹
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
216
۱۳۹۵-۰۳-۲۹
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
275