مشگین شهر

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومینوعخدمات در محلکدپارکینگتعداد طبقهساعات کار
۱۳۹۸-۰۱-۱۰
۱۳۹۹-۰۱-۱۷
87
۱۳۹۷-۱۲-۲۲
۱۳۹۸-۱۲-۲۹
226
۱۳۹۷-۱۲-۰۷
۱۳۹۸-۱۲-۱۴
160
۱۳۹۷-۱۱-۰۳
۱۳۹۸-۱۱-۱۰
189
۱۳۹۷-۱۰-۲۶
۱۳۹۸-۱۱-۰۳
326
۱۳۹۷-۱۰-۲۲
۱۳۹۸-۱۰-۲۹
192
۱۳۹۷-۱۰-۲۰
۱۳۹۸-۱۰-۲۷
209