اردبیل

حوزه فعالیترشته تحصیلیبرگزاری آزمونخدمات در محلکدسال تولد
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
147
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۳۹۸-۱۰-۱۵
363

کافه مون

اطلاعات کامل
اردبیل
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۸-۰۹-۱۸
341
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۸-۰۹-۱۸
410
۱۳۹۷-۰۷-۲۶
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
551
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
785
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
447
۱۳۹۷-۰۶-۰۴
۱۳۹۸-۰۶-۱۱
547
۱۳۹۷-۰۲-۱۰
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
1667