اردبیل

حوزه فعالیترشته تحصیلیبرگزاری آزمونخدمات در محلکدسال تولد
۱۳۹۷-۱۲-۱۶
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
32
۱۳۹۷-۱۰-۰۸
۱۳۹۸-۱۰-۱۵
143

کافه مون

اطلاعات کامل
اردبیل
نمایش فاصله
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۸-۰۹-۱۸
180
۱۳۹۷-۰۹-۱۱
۱۳۹۸-۰۹-۱۸
264
۱۳۹۷-۰۷-۲۶
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
353
اردبیل
نمایش فاصله
تعداد استاد : 25
درسهای ارائه شده : زبان انگلیسی, رباتیک, دروس عمومی, برگزاری آزمون
۱۳۹۷-۰۶-۱۸
۱۳۹۹-۰۶-۱۷
545
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
۱۳۹۹-۰۶-۲۰
306
۱۳۹۷-۰۶-۰۴
۱۳۹۸-۰۶-۱۱
371
۱۳۹۷-۰۲-۱۰
۱۳۹۹-۰۲-۱۷
1455