مشگین شهر

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاخدمات در محلامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
151
۱۳۹۵-۰۵-۰۱
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
106
۱۳۹۵-۰۳-۰۵
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
194
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
119
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
130
۱۳۹۵-۰۵-۱۰
۱۳۹۶-۱۰-۱۷
367