مشگین شهر

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاخدمات در محلامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۶-۰۴-۲۵
111
۱۳۹۵-۰۳-۳۰
۱۳۹۶-۰۴-۰۶
116
۱۳۹۵-۰۳-۲۹
۱۳۹۶-۰۴-۰۵
114
۱۳۹۵-۰۳-۲۹
۱۳۹۶-۰۴-۰۵
107