مشگین شهر

فاصله از مرکز شهرامکانات عمومیبرگزاری آزمونخدمات در محلتعدادنمایندگیتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۶-۰۳-۱۵
127

آموزشگاه برتر

مورد تایید
تعداد استاد : 20
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی
۱۳۹۴-۱۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
216
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۷-۰۷-۰۱
128
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
54
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
67
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
83
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
59
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
57
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
71