مشگین شهر

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاخدمات در محلتعدادامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
176
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
219
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
173
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
225
۱۳۹۵-۰۴-۲۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
175
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
225
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
172
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
175
۱۳۹۵-۰۴-۲۶
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
137
۱۳۹۵-۰۵-۰۱
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
162