مشگین شهر

مسیر دسترسیفاصله از مرکز شهردورهکمبودهاخدمات در محلتعدادامکانات
۱۳۹۵-۰۴-۱۳
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
212
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
253
۱۳۹۵-۰۴-۱۸
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
219
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
265
۱۳۹۵-۰۴-۲۲
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
218
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
267
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
214
۱۳۹۵-۰۴-۲۴
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
207
۱۳۹۵-۰۴-۲۶
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
179
۱۳۹۵-۰۵-۰۱
۱۳۹۹-۰۳-۰۲
196