مشگین شهر

برگزاری آزمونخدمات در محلنمایندگی
۱۳۹۵-۰۳-۰۸
۱۳۹۶-۰۳-۱۵
112
۱۳۹۵-۰۵-۰۱
۱۳۹۶-۰۲-۰۱
97

آموزشگاه برتر

مورد تایید
تعداد استاد : 20
درسهای ارائه شده : ریاضی, فیزیک, شیمی, زیست, ادبیات, زبان انگلیسی, عربی, کامپیوتر, رباتیک, دروس عمومی
۱۳۹۴-۱۲-۱۷
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
202
۱۳۹۵-۰۲-۳۰
۱۳۹۷-۰۷-۰۱
116
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
43
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
54
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
72
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
42