مشگین شهر

فاصله از مرکز شهرامکانات عمومیخدمات در محلتعدادتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
47
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
57
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
58
۱۳۹۵-۰۴-۱۱
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
88
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
50
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
63
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
64
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
113