مشگین شهر

مساحتگنجایشخدمات در محلامکاناتتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۶-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
55
۱۳۹۵-۰۶-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
70
۱۳۹۵-۰۵-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
59
۱۳۹۵-۰۶-۱۸
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
80
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
347
۱۳۹۵-۰۴-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
60
۱۳۹۵-۰۶-۱۷
۱۳۹۶-۱۰-۲۴
128