مشگین شهر

فاصله از مرکز شهرامکانات عمومیخدمات در محلتعدادتعداد طبقه
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
48
۱۳۹۵-۰۳-۱۲
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
47
۱۳۹۵-۰۴-۱۱
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
75
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
40
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
57
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
50
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
99
۱۳۹۵-۰۴-۲۰
۱۳۹۷-۰۳-۳۰
40