مشگین شهر

حوزه فعالیتتاسیسمحدوده فعالیتخدمات در محلتعداد
۱۳۹۷-۰۷-۰۱
۱۳۹۸-۰۷-۰۸
314
۱۳۹۷-۰۶-۲۲
۱۳۹۸-۰۶-۲۴
279
۱۳۹۷-۰۶-۲۲
۱۳۹۸-۰۶-۲۹
304
۱۳۹۷-۰۶-۱۹
۱۳۹۸-۰۶-۲۶
531
۱۳۹۷-۰۶-۱۷
۱۳۹۸-۰۶-۲۴
410
۱۳۹۷-۰۶-۱۵
۱۳۹۸-۰۶-۲۲
613
۱۳۹۷-۰۶-۱۲
۱۳۹۸-۰۶-۱۹
510