مشگین شهر

مسیر دسترسیحوزه فعالیتفاصله از فرودگاهمساحتفاصله با پمپ بنزینفاصله از شهرسایر تخصص هابهترین فصلرشته تحصیلیمقطعوضعیت شغلیخدمات در محلکدشغل فعلیجمعیتامکاناتدانشگاهسال تولد
۱۳۹۷-۰۶-۰۳
۱۳۹۸-۰۶-۱۰
419
۱۳۹۷-۰۶-۰۱
۱۳۹۹-۰۶-۰۸
597
۱۳۹۷-۰۵-۳۰
۱۳۹۸-۰۵-۳۰
506
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
۱۳۹۹-۰۶-۰۵
659
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
۱۳۹۹-۰۶-۰۱
556
۱۳۹۷-۰۵-۱۶
۱۳۹۸-۰۵-۲۳
550
۱۳۹۷-۰۵-۱۱
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
468
۱۳۹۷-۰۴-۱۲
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
718