مشگین شهر

فاصله از فرودگاهمساحتحماممجوزحیاطفاصله از مرکز شهربافت اجتماعیامکانات عمومیکدتعداد اتاقپارکینگتعداد طبقه
۱۳۹۷-۰۴-۰۷
۱۳۹۸-۰۴-۱۴
1116
۱۳۹۷-۰۳-۰۷
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
2001
۱۳۹۷-۰۳-۰۶
۱۳۹۸-۱۲-۱۳
1482
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1288
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
1166
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
930
۱۳۹۷-۰۳-۰۵
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
881